Book: Rengöring, desinfektion och sterilisering av medicintekniska produkter. Första svenska utgåva

Rengöring, desinfektion och sterilisering av medicintekniska produkter

Första svenska utgåva 2021
Svensk översättning: Birte Nielsen Oskarsson
ISBN: 978-90-75829-10-5.
Utgivare HEART Consultancy Nederländerna
Distribution: Steriltekniska Föreningen, Sverge

Text bakomslag:

På ett sjukhus eller klinik är det nödvändigt att all utrustning och allt material som används för att behandla patienter är helt säkra för användning: risken för spridning av sjukdomar måste hållas så liten som möjligt. Rengöring, desinfektion och sterilisering är viktiga metoder i kampen mot detta ständigt närvarande hot. Efter att den dödliga sjukdomen AIDS blev så kraftfull och spreds över hela världen, fick efterfrågan på korrekta förfaranden för infektionskontroll en enorm fart.
Sjukdomar som hepatit B, som är kända för att överföras genom kontaminerade kirurgiska instrument, visade på behovet av strängare riktlinjer för desinfektion och sterilisering. Den här boken fokuserar på den vanligaste och mest säkra metoden som används för sterilisering vid steriltekniska enheter: sterilisering med högtemperaturånga.
Ett första stort steg för att förbättra sterilförsörjningen är utbildning av all inblandad personal (tekniker, personal och användare). Dessutom krävs i den nyligen publicerade europeiska lagstiftningen för medicintekniska produkter och standarder relaterade till sterilisering, utbildning av alla som är involverade i sterilisering, oavsett om det gäller tillverkaren av steriliseringsutrustningen eller tekniker som underhåller eller personal som använder utrustningen. Boken ger den grund som behövs för att uppfylla detta krav. Den var ursprungligen avsedd att utbilda teknisk servicepersonal i avlägsna hälsoinstitutioner, men har nu vuxit till en lärobok som kan användas av alla som är intresserade av sterilisering.
Denna utgåva innehåller nyligen tillagda kapitel om rengöring och förpackning av material som ska steriliseras. Även kapitlet om lagstiftning och standarder har uppdaterats till den senaste utvecklingen.
Steriltekniska Föreningen rekommenderar boken till alla deras medlemmar och alla andra som är involverade i steriliseringsmetoder.

Svensk översättning av Birte Nielsen Oskarsson
Vattenmärke i boken är en garanti att det är original.

Översättningen av denna bok har genomförts med stöd av Skånes universitetssjukhus (SUS) och verksamhetsområde intensiv- och perioperativ vård i Malmö och Lund. SUS är en ledande aktör som bedriver och utvecklar framtidens sjukvård, inte minst genom den nära kopplingen till utbildning och forskning vid regionens lärosäten. I så väl utvecklings- som dagligt arbete har sterilteknik en central roll. SUS drygt 12 500 medarbetare är beroende av sterilverksamhet för att kunna undersöka, vårda och behandla patienter på ett säkert sätt. I takt med att metoder och teknik inom vården utvecklas ställs nya och ofta högre krav på sterilteknik. Därför ser SUS det som en viktig uppgift att stötta och bidra till att öka kunskapen och utvecklingen inom området. På så sätt skapas förutsättningar för framtida medarbetare att leda och driva utvecklingen av sterilteknisk verksamhet i takt med att framtidens vård utvecklas.

Birte N. Oskarsson, Malmö, 01-02-2021

Steriltekniska Föreningen är en förening för alla med anknytning till Sterilteknisk verksamhet. Föreningens mål är bland annat

  • att stärka kompetens och samverkan
  • att driva kvalitets- material- och metodutvecklingsfrågor inom föreningens intresseområde
  • att driva utbildningsfrågor
  • att genomföra studiedagar med utbildning, diskussion och information inom föreningens intresseområden

För att producera sterila produkter krävs en hög kompetensnivå. Allt från omhändertagande av kontaminerat gods, till rengöring, desinfektion, underhåll, sterilisering och lagerhållning ska genomföras på ett säkert sätt med validerade processer.
För att bidra till ökad kompetens inom området publicerar Steriltekniska föreningen boken: Sterilization of Medical Supplies by Steam av Jan Huys på svenska.

Vänligen
Cecilia Söderberg
Utbildningsledare

Förord

Det är nästan 39 år sedan jag åkte till Gana, Västra Afrika där jag stannade i 7 år. Jag arbetade som tekniker och var ansvarig för uppförande av underhålls service för de sjukhus tillhörande hälso-och sjukvårdssystem inom Katolska kyrkan. I början fokuserades arbetet helt och hållet på reparationer och underhåll av flera olika utrustningar. Längre fram så flyttades uppgiften till mer att organisera arbetet och framföra allt att utbilda. Jag kom på att för de flesta utrustningar fanns en hel del utbildningsmaterial tillgängliga. Men för sterilisering var det begränsad information oftast mycket korta instruktioner för användandet av utrustning utan någon bakgrundsinformation. Efter avslutat kontrakt i Gana fick jag förfrågan om att förbereda utbildningsmaterial för sjukhusets tekniker. Jag valde sterilisation som det första området att utbildas inom. Detta var i början av nittitalet, en tid i Holland där sterilisation var på frammarsch. Holland låg i framkant av utvecklingen inom området, och manualer för Steriliseren en Steriliteit (Sterilisering och Sterilitet) hade precis getts ut och blev grunden för den första europeiska standarden för sterilisation, sterilteknik blev snabbt professionellt.

Den gamla goda tiden! Arbetar som medicinskteknisk ingenjör i operationssalen på sjukhus i Ghana (Asin Fosu, 1982). Efter att ha återvänt till Nederländerna grundades Heart Consultancy (1994) Allteftersom åren gick, koncentrerades arbetet på sterilisering av medicinska produkter. Sakta men säkert kom denna bok till, och utbildningen presenterades för CSSD personal och tekniker som här i Bungudu Hospital, Zamfara State, norra Nigeria (2011).

Jag kom till insikt att jag allvarligt underskattat den ansträngning som krävs för att skriva en bok i ämnet. För att bli bättre förberedd deltog jag i en utbildning för Mr. Machiel Jan Bot för Medithema, som introducerade mig med stor entusiasm till en värld av mikroorganismer, förebyggande av infektioner och sterilisering. För att samla information kom jag i kontakt med många företag inom sterilisering även RIVM: Institute for Public Health and the Environment of the Netherlands. På den tiden var det den nu avlidna Mr. Jack van Asten som var pådrivande för en vetenskaplig framförhållning till sterilteknik på sjukhusen i Holland och på sin enhet genomdrev han förbättrade kvalitetskontroller och validering av steriliseringsprocessen.
Från den informationen som sakta men säkert blev insamlad, blev den första engelska utgåvan publicerad 1996 under ledning av ESH, föregångare till dagens WFHSS. År 2004 publicerades en andra uppdaterad utgåva. Under de senaste åren hade jag möjligheten att delta i kurser om sterila förråd i flera olika länder, framför allt i Afrika.
Det är en stor upplevelse att se den entusiasm från alla de som vill göra en skillnad inom det egna området. Boken har blivit ett redskap för att tillhandahålla grund information.
Under tiden har boken översatts och publicerats till 9 olika språk. Rengöring anses nu vara ett viktigt steg i upparbetningen av medicinska produkter. Förpackningssystem spelar en viktig roll, för att säkerställa sterilitet av medicinska förnödenheter vid tidpunkten för användning. Dessa ämnen presenterades endast kort i de tidigare upplagorna. Men i den nya utgåvan tilldelats ämnet ett separat kapitel. Med 4e upplagan så hoppas jag att jag bidrar med fortsatt förbättringar inom sterilteknik.

Autoklavens funktion är avgörande. I många projekt ges också utbildning för tekniker. St. Josephs sjukhus, Monrovia, Liberia (2015) Ursprungligen var utbildningen fokuserad på Afrika; men senare också workshops i Asien, såsom här i Kuala Lumpur Hospital (2017). Boken som publicerades, kan alltid användas som en riktlinje för utbildningen.

Sterilisation är ett område där flera spännande forskning och teknologier möts: från mikrobiologi, medicin, till teknik och el kunskap. Ett yrke där liv och död möter varandra: där livet på mikronivå kraftigt offras för att beskydda vårt. Här får sterilisation nästan en filosofiskt/etisk karaktär.  Boken vill vara en introduktion till alla dem som kommer i kontakt med detta fascinerande område, ett område som ger ett betydligt bidrag till säker vård av de många patienter som lägger sina liv i våra händer.

Jan Huys, HEART Consultancy,
Renkum, Nederländerna, februari 2021