Gallery: Russia, Moscow 2013. DGM. Launch of Russian Version of the Book

Gallery

Sterylizacja Zasobów Medycznych

P-WarsawStowarzyszeniaSterylizacja20110622BookCoverSterylizacjaZasobówMedycznychSterilizationOfMedicalSuppliesBySteamJanHuijs Sterylizacja Zasobów Medycznych
Cena książki wynosi 45,00 PLN + koszty przesyłki w następującym rozliczeniu:
Koszt przesyłki – 1 – 5 egz. od 11,50 – 13.00 PLN
Przesyłki powyżej 5 egzemplarzy wysyłamy kurierem koszt około 40,00 PLN
Przy składaniu zamówień należy podać dokładny adres i dokonać wpłaty na następujące konto Stowarzyszenia
PKO BP I Oddział w Bydgoszczy Nr 52102014620000730200189969

Rozwój nauk medycznych, szczególnie w technikach aseptycznych terapii inwazyjnej, oraz ciągle zmieniający się „świat” drobnoustrojów i czynników patogennych dla człowieka, wymusza równoległy postęp w technologiach dekontaminacji, w rozwoju znanych, oraz w poznawaniu nowych metod i procesów mikrobójczych. Reprocesowanie wyrobów medycznych wielokrotnego użycia (oczyszczanie, dezynfekcja, sterylizacja) i sterylizacja wyrobów „czystych”, to też wyzwanie w obszarze różnorodności surowców i materiałów, z których wyroby są wykonane, oraz wyzwanie z powodu skomplikowanej geometrii ich kształtów (wąskie długie światła, gwinty, nity, zamki przewlekane, itd.). Powyższa sytuacja wymusza dysponowanie nowymi skutecznymi w dekontaminacji technologiami, oraz wykonywanie czynności reprocesowania przez osoby profesjonalnie do tego przygotowane. Uzawodowienie tej grupy pracowników medycznych i powołanie nowego zawodu „technika sterylizacji medycznej”, oraz kadry specjalistów zarządzających tymi procesami, stają się dziś wyzwaniem pilnym. Opracowanie autorstwa Jana Huysa, stanowi jeden z podręczników podstawowych dla nauki w zawodzie „technik sterylizacji medycznej”, oraz dużą pomoc merytoryczną dla innych zawodów medycznych zainteresowanych użyciem produktów sterylnych, prezentujących wysoką jakość i spełniających wymogi określone normami. Redakcja Stowarzyszenia

Ordering

You can order this book through Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej here

Стерилизация паром медицинских изделий

RU-MoscowDGM-20130305BookCoverRussianVersion20130305FrontOnly_3039x4341_1520x2170Стерилизация паром медицинских изделий
Общая теория

Четвертое издание, переработанное и дополненное

Копирайт © Ян Гёйс

ISBN: 978-3-88681-110-6

Интернет: DGM: www.dgm.su

Общеизвестно, что сегодня внутри- больничные инфекции (ВБИ) являются одной из самых острых проблем здра- воохранения. По некоторым данным, уровень ВБИ в мире, в среднем, со- ставляет около 7-8%. В России и странах СНГ этот процент может быть выше. При этом экономический ущерб от внутрибольничных инфек- ций огромен: затраты на долечивание больных, инфицированных в условиях ЛПУ, во много раз перекрывают рас- ходы на предупреждение ВБИ за счет построения эффективной системы инфекционного контроля в ЛПУ, гра- мотно организованных процессов стерилизации медицинских изделий. Несмотря на остроту проблемы, про- фессиональной литературы на эту тему в нашей стране не хватает. Книга Яна Гёйса «Стерилизация паром медицинских изделий» восполнит этот пробел и станет источником получения полезной информации для работников здравоохранения, сотрудников лечеб- но-профилактических учреждений, студентов медицинских вузов. Книга «Стерилизация паром меди- цинских изделий» выдержала четыре издания на английском языке, при- обрела популярность в Европе и уже переведена на многие языки. На русском языке книга издается по инициативе и на средства группы ком- паний DGM — ведущего в странах СНГ поставщика оборудования для постро- ения систем инфекционного

Ordering

You can order the book here at DGM, Moscow